PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Nye koronaregler

Mandag er det formannskapsmøte. På sakslisten står blant annet økonomiplan, bygg i Stasjonsveien 59 og 61, og ekstraordinært tilskudd til fleridrettslagene i kommunen. Politikerne skal i tillegg behandle lokale koronatiltak. Hvordan blir reglene frem mot jul? Diskusjonen kan du se her. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 7. desember klokken 10.00. Dagen starter med partssammensatt utvalg, som er unntatt offentlighet, slik at sendingen starter noe senere. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Koronaforskrift

Formannskapet skal blant annet vurdere kommunale regler for å hindre spredning av koronaviruset. I november vedtok politikerne våre nåværende lokale koronaregler, som blant annet gjelder munnbind i taxi, tidligere skjenkestopp, hjemmekontor, og stenging og begrensninger i fritidsaktiviteter. Alle tiltakene finner du her. Politikerne vedtok å følge opp forskriften i formannskapsmøte mandag 7. desember. Behandlingen kan du se her. 

Er det noe du lurer på rundt de nye kommunale koronareglene? Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Støtte til idrettslagene

Kommunedirektøren foreslår å gi et ekstraordinært tilskudd til kommunens fleridrettslag for å kompensere for noe av fleridrettslagenes inntektstap som skyldes koronapandemien.

– Fleridrettslagene er i en særstilling i forhold til andre idrettslag fordi de er sentrale bidragsytere og motorer i kommunens ulike lokalsamfunn. De gjør en stor innsats innenfor blant annet folkehelse og barne- og ungdomsarbeid, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremlegget.

Aktivitetsnivået i kommunens lag og foreninger har vært sterkt redusert i år grunnet koronapandemien. En følge av lavt aktivitetsnivå og nedstenging er inntektstap. Foreninger med anlegg, haller og ansatte har faste kostnader som påløper uavhengig av aktivitetsnivå. Det er særlig foreninger som pleier å arrangere turneringer og store arrangementer, og som driver kafeer og kiosker, som har hatt betydelige inntektstap. Hele saken, og hvilke idrettslag som foreslås for ekstra støtte, kan du lese her

Veteranstrategi

Formannskapet skal dessuten behandle sak om veteranstrategi for kommunen. Myndighetene har et ansvar for å ivareta personellet og deres nærmeste når Forsvaret deltar i internasjonale operasjoner. Begrepet «veteran» favner både de som deltok i hjemlige operasjoner under 2. verdenskrig, og personer som har deltatt i internasjonale operasjoner, inkludert fredsbevarende eller fredsopprettende oppdrag, fra krigen og frem til i dag. Kommunen har om lag 100 veteraner.

Forslaget til veteranstrategi har nå vært på høring, og har også vært til gjennomlesning hos Aurskog-Høland veteranforening, og strategien ble godt mottatt. Veteranstrategien kan bli et viktig virkemiddel for å bedre levekårene for veteranene. Målet er at de opplever anerkjennelse, og at kommunens tjenester får kompetanse om veteraners utfordringer og hvordan de kan møtes. Saken kan du lese her. 

Stasjonsveien

Det foreligger et planinitiativ for den gamle Indregården på Bjørkelangen. Den befinner seg på andre siden av Stasjonsveien for det gamle apoteket. Planområdet er på til sammen 2,6 daa og består av to eiendommer. Det planlegges et bygg i opptil 8 etasjer mot nord, og med nedtrapping til 4 etasjer mot sør. Det legges opp til en første etasje med næringsarealer, som deles i to av en øst-vest gjennomgående gangpassasje. Foreløpig omfatter prosjektet 28 leiligheter med ulike størrelser. 

Bjørkelangen stasjonsområde er et kulturhistorisk viktig område for kommunen og Bjørkelangen. Bjørkelangen som tettsted vokste fram med utgangspunkt i etablering av Tertitten og Bjørkelangen stasjon. Bebyggelse og anlegg av kulturhistorisk interesse er tatt vare på og er vernet på gjeldende planer. Området er i de senere år oppgradert med lekeplasser, grøntområder og rehabilitering av Bjørkelangen stasjon. Både gjennom reguleringsplan og senere kommunedelplan er bygg og anlegg på området regulert til vern, med muligheter for å rive den gamle Indregården og bygge et nytt bygg på 3-4 etasjer.

– Kommunedelplanen åpner riktignok også for denne eiendommen opp for bygg på 6 etasjer, men kravet er da at «konsekvensene for omgivelsene ikke er utilbørlige». Kommunedirektøren er av den oppfatning at prosjektets proporsjoner ikke lar seg innordne de målsettinger for bruk og vern som er lagt til grunn for Kulturkvartalet, sier kommunedirektøren i saksfremlegget.

Kommunedirektøren samlede konklusjon er å fraråde tilslutning til planinitiativet. Hele saken, med situasjonsplan, bilder og kart, kan du se her.

Andre saker

På sakslisten står i tillegg blant annet verbalforslag i økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021, lokale politivedtekter, og søknad om motorferdsel i utmark. Hele sakslisten finner du her. 

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 14. desember. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 07.12.2020