PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Familieprosjekt i NAV

Høsten 2022 startet NAV opp et tverrfaglig arbeid med mål om å øke deltakelsen i arbeidslivet blant foreldre i familier med vedvarende lavinntekt. – Vi satte som mål at de til enhver tid inntil 20 familier i målgruppen, skal få individuell veiledning og tiltak slik at vi finner varige og gode løsninger for familiene og barna det gjelder, forteller enhetsleder NAV Helene Aasen.

Til nå 15 familier fått bistand, hvorav mange er kommet i arbeid/arbeidsrettet aktivitet eller kommet over på rettmessige ytelser. Familiene har fått hjelp til å se på situasjonen sin under ett, og finne gode løsninger og tiltaksmuligheter for sin individuelle situasjon. Kartlegging av ressurser, ønsker, helsesituasjon, språk, barnas situasjon og økonomi er vesentlige momenter i tilbudet.

– Dette er et prosjekt med arbeidsmetodikk der vi virkelig ser gode resultater, uttaler kommunalsjef helse og livsmestring Kjersti Vevstad.

– Det er godt å vite at vi får til varige løsninger som bedrer familienes og barnas hverdag og livskvalitet, legger Vevstad til.   

Barnefattigdom

Familieprosjektet har sin bakgrunn i et politisk vedtak der kommunedirektøren ble bedt om å komme med konkrete tiltak for å redusere barnefattigdom i Aurskog-Høland kommune. Antallet barn som lever i lavinntekt er stigende, og per 2020 levde 400 barn i kommunen i husholdninger med lavinntekt.  

NAV ble koblet på med oppdrag om å bistå, da man vet at for å lykkes med å redusere barnefattigdom, er det nødvendig å øke deltakelsen i arbeidslivet blant foreldre i familier med vedvarende lavinntekt.    

Den største risikogruppen er familier som lever helt eller delvis av økonomisk sosialhjelp. I en gjennomsnittlig måned er det 48 familier med til sammen 101 barn som mottar økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold eller som et supplement til annen inntekt i Aurskog-Høland kommune.  

Årsak til fattigdom

Manglende tilknytning til arbeidslivet er den viktigste årsaken til fattigdom. Arbeid gir tilhørighet, nettverk, bedre livskvalitet og folkehelse, og gir mulighet til økonomisk selvhjulpenhet. Å komme i arbeid er for mange et viktig steg på veien ut av fattigdom og utenforskap.

Deltakelse i arbeidslivet blant foreldre har også fordeler for barna utover de rent økonomiske. I tillegg til å styrke foreldrenes rolle som forsørgere, styrker det også deres rolle som forbilder. 

Til enhver tid er det barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud med oppfølging som involverer flere aktører i velferdstjenestene. Det er derfor et mål at samhandlingen internt i kommunen styrkes, og gjør det enklere for familier å motta samtidige tjenester.  

Tverrfaglig samskaping

Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner innen arbeid og inkludering, økonomi og gjeldsrådgivning, helserettede ytelser, tiltak og oppfølging. Det er tatt utgangspunkt i gode erfaringer som er gjort i andre kommuner, og målet fremover er at 20 familier i lavinntektssituasjon til enhver tid skal få tilbud om bistand.  

For å kunne gi ytterligere helhetlig støtte og oppfølging for familiene, vil NAV ansette en helhetskoordinator. Denne vil få en viktig rolle i å sikre at barn og voksne i utsatte familier i Aurskog- Høland får en mest mulig stabil og trygg livssituasjon, gjennom tett oppfølging, arbeid, aktivitet og sosial integrering.

Sist endret: 09.02.2023