PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Koronamidler, husleie og KulturArena

Mandag er det klart for kommunestyremøte. På sakslisten står vedtak om nye boligområder i kommuneplanen, koronastøtte til lokale virksomheter, og husleie for kommunale boliger. Politikerne skal i tillegg behandle sak om KulturArena. Skal det kuttes i budsjettet for KulturArena, og hva skal i tilfelle bort? Møtet sendes direkte på Kommune-TV, så du kan følge debatten direkte her.

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 22. mars, i kommunestyresalen på rådhuset. På grunn av koronasituasjonen er det noen av kommunestyremedlemmene som deltar via Teams. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.  

Kommunal koronakompensasjon til lokale virksomheter

Kommunen mottok 25. februar 2021 en statlig tildeling av 3,7 millioner kroner som kompensasjonsordning til lokale næringsvirksomheter i forbindelse med covid-19. Målet med tilskuddet er å hjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale bedrifter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Du kan lese mer om ordningen her.

Husleie for kommunale boliger

Politikerne skal dessuten behandle sak om regulering av husleien for kommunale boliger. Kommunedirektøren foreslår at husleien for 2021 på kommunale gjennomgangsboliger settes opp til gjengs leie for de 55 leieforhold som har løpt i tre år eller mer uten økning i husleien. Øvrige leieforhold reguleres basert på konsumprisindeksen. 

Debatten ser du her.

KulturArena

Kommunestyret vedtok i økonomiplan for 2021-2024 å redusere rammen til KulturArena med cirka 1 million kroner fra 2022.

– For at administrasjonen skal kunne gjennomføre dette, må prosessen planlegges og påbegynnes i 2021, og det er i den forbindelse behov for noen politiske avklaringer, sier kommunedirektør Inger Hegna i sin saksfremstilling.

KulturArena består av kultursaler på Bjørkelangen, Hemnes og i Rømskog kulturhus. De ansatte i KulturArena har i tillegg til arbeidet i kultursalene også oppgaver knyttet til Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken og kulturminnevernet. Totalrammen for virksomheten kulturbygg som er den del av KulturArena som drifter kultursalene og har inntekter, er i 2021 budsjettert med 2 200 000 kroner. Av dette utgjør 1 700 000 kroner lønnsbudsjettet. En halvering av budsjettrammen vil derfor få betydelige konsekvenser.

– Kommunedirektøren ser det ikke som realistisk å redusere budsjettet med 1 million kroner uten å måtte redusere antallet ansatte. Det vil medføre at kultursalene blir lite tilgjengelig for publikum, lag og foreninger, og at kommunen står i fare for å måtte tilbakebetale mottatte spillemidler. De erfaringstallene vi så langt har tilsier at driften ikke vil greie å øke inntektene med 1 million kroner med dagens personalressurser. Det vil videre være stor usikkerhet knyttet opp til om det er et marked for å øke antallet forestillinger og øke billettprisen slik at budsjettmålet nås, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Vedtak om kommuneplan

Kommunestyret skal blant annet behandle sak om kommunens arealplan. Forslag til kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2018-2028 var til politisk behandling i kommunestyret 25. mars 2019. Det forelå innsigelser fra overordnede myndigheter til forslagene om boligområder på Festingsåsen, Prestegårdsskogen, Lieråsen, Finstadbru – Killingmoåsen, Lysakerjordet, Blakstad, Butjernkollen og Vestrengåsen, samt forslag til næringsområde på Harkerud og planbestemmelsene om naturfarer og parkering. Kommunestyret tok boligområdene på Finstadbru/Killingmoåsen ut av arealdelen, og vedtok de delene av kommuneplanen der det ikke forelå innsigelser. Videre vedtok kommunestyret å gå til samlet mekling med overordnede myndigheter på de områdene der det foreligger innsigelser.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå kommet med sitt vedtak. De godkjenner arealforslagene knyttet til Lieråsen, Festningsåsen, Blakstad, Butjernkollen og Vestrengåsen i kommuneplan 2018 – 2028 for Aurskog-Høland kommune. Departementet har ikke godkjent forslag om nye boligområder Prestegårdsskogen og Lysakerjordet. Departementet godkjenner heller ikke kommunens forslag i Harkerudåsen. 

Dette er saken:

  • Kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret i mars 2019, med uløste innsigelser til i alt syv foreslåtte boligområder, og til ett foreslått område for bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting.
  • Det ble gjennomført mekling i august 2019, uten at det ble oppnådd enighet om de aktuelle innsigelsene. Etter meklingen bekreftet Aurskog-Høland kommunen det opprinnelige vedtaket.
  • Kommunen sendte innsigelsene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig vedtak. Det skulle avgjøre om innsigelser fra Statens vegvesen, fylkeskommunen og fylkesmannen til åtte foreslåtte utbyggingsområder skulle veie tyngre enn kommunens vedtatte arealdisponering.
  • I august 2020 ble det arrangert befaring hvor departementet og innsigelsesmyndighetene deltok.

Avgjørelsen som er fattet av departementet kan ikke påklages, men kommunestyret får saken til orientering.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant annet saker om koronamidler, alternative voksenopplæringstilbud og retningslinjer for tildeling av støtte til dugnadsbaserte bredbåndsprosjekter.

Hele sakslisten finner du her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 22.03.2021