PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Fremtidens skoler og barnehager, brannstasjon og krigen i Ukraina

Hvilke skoler skal vi ha i årene som kommer? Bør ungdomsskolen være på Hemnes eller på Løken? Bør Haneborg skole legges ned? Mandag var det formannskapsmøte. På sakslisten sto blant annet barnehage- og skolebruksplan. Se hva som foreslås her. På planen sto også brannstasjon på Bjørkelangen, og lokale konsekvenser fra krigen i Ukraina. Se møtet her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Fremtidens barnehager og skoler i vår kommune

Politikerne skal behandle sak om barnehage- og skolebruksplan for Aurskog-Høland kommune for årene 2023 til 2031. Aurskog-Høland har ikke en barnehage- og skolebruksplan fra før. Planbehovet er et resultat av prognoser for befolkningsutvikling, mangelfulle fasiliteter, nødvendig reduksjon i driftskostnader og et grunnlag for politisk behandling av framtidig barnehage- og skolestruktur.

Her er noen av punktene som drøftes:

 • Det vil ikke vil lønne seg å bygge om om Haneborg, Setskog eller Bråte til moderne standard. Det vil lønne seg å rive disse skolene og bygge nytt, hvis man vil ha moderne skoleanlegg for elevene i ulike deler av kommunen. Haneborg skole foreslås imidlertid nedlagt.
 • Bjørkelangen skole trenger ingen ombygging. Det er et fullt ut funksjonelt og moderne skoleanlegg. Skolen må imidlertid utvides for å ta imot forventet antall elever i barneskolen.
 • Rømskog skole må bygges om og utvides. Videre bruk av Rømskog skole innebærer sanering og nybygg. I estimatet i planen er det tatt med ombygging/oppgradering av gymsal/garderober og SFO. Disse lokalene er utenfor, og av nyere dato enn eksisterende skolebygg, så vi forutsetter at kostnadene til oppgradering av disse kan utsettes inntil videre.
 • Løken skole trenger en utvidelse av arealet på 1362 m2 for å tilfredsstille moderne standard, og det er behov for en moderat oppgradering av eksisterende bygg. 

Planen legger frem 3 alternativer:

Alternativ 0 

 • Beholde dagens barnehage- og skolestruktur, men det innebærer ikke å drive dagens skoler og barnehager slik de er i dag.
 • Alternativet er å oppruste dagens anlegg, slik at de tilfredsstiller dagens krav til moderne barnehage- og skoledrift.

Alternativ 1

 • Festningsåsen barnehage beholdes som i dag.
 • Burholtoppen barnehage avvikles, og det bygges ny barnehage ved Bjørkelangen skole. Det er for få barnehageplasser på Bjørkelangen.
 • Bjørkelangen skole får en utvidelse av barnetrinnet. Dette er helt nødvendig, da elevtallet er økende, og det allerede i dag er for lite areal.
 • Antall barnehageplasser i Bråtebakken nedjusteres, da det ser ut til at det vil bli behov for færre barnehageplasser på Hemnes. Det bygges ny barnehage på skoletomta.
 • Ungdomstrinnet ved Bråte skole flyttes til Løken, og får nye og tidsriktige lokaler. Bråte og Løken barneskoler får nye og/eller oppgraderte lokaler. Dette forslaget flytter ungdomsskolen dit tyngdepunktet av elevene kommer fra. Det blir mindre skoleskyss. Ungdomstrinnet legges på en mer sentral plass i kommunen, mer i tråd med kommunens arealplaner. Kommunens ønskede ungdomsskolestruktur beholdes.
 • Haneborg skole legges ned, da oppgraderingsbehovet er omfattende, og prognoser tyder på at elevtallet er synkende. Det er tatt høyde for at elevene kan få plass på nye Aursmoen skole.
 • På grunn av store investeringsbehov og synkende eller stabilt barnetall, legges Setskog skole og barnehage ned. Rømskog barnehage og skole beholdes som i dag.

Alternativ 2

 • Inneholder samme forslag som alternativ 1 når det gjelder områdene Bjørkelangen, Hemnes, Løken og Haneborg.
 • For områdene Setskog og Rømskog innebærer alternativene at barnehagene og skolene slås sammen, og får nye lokaler på Setskog. Alternativet vil gi større fagmiljøer enn det er i dag, noe som kan være positivt for rekruttering av personale. Å slå sammen to små skoler vil også gi et større sosialt miljø for elevene, hvor det er anledning til å få flere venner. Setskog/Rømskog vil beholde en sosial institusjon, som vil være felles for begge bygdene, og det vil være økonomisk gunstig å slå sammen to små skoler til en. 

Planen i sin helhet finner du her. Diskusjonen i formannskapet kan du se her.

Planen sendes nå på høring med frist 20. mai. Etter behandling av høringsinnspillene vil endelig planutkast ferdigstilles, og legges fram til politisk behandling med sluttbehandling i kommunestyre.

Fremtidig brannstasjon på Bjørkelangen

Politikerne behandlet dessuten sak om fremtidig brannstasjon på Bjørkelangen. Administrasjonen pekte på videreutvikling av Setskogveien 1 til en moderne brannstasjon er den løsningen som gir best økonomi, samtidig som øvrige krav tilfredsstilles.

– Kommunen må ha en sentralt plassert brannstasjon som tilfredsstiller brannvesenets krav til HMS og forsvarlig drift. Brannstasjoner bør eies og driftes av kommunen for å gi sikkerhet og forutberegnelighet for både NRBR og kommunen, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Politikerne i formannskapet var veldig fornøyde med kommunedirektørens forslag. 

– Beliggenheten tror jeg ikke kan finnes bedre, med tanke på hvor lett det er å komme til og fra og ut på hovedveien. Det er gode utviklingsmuligheter, og det er god økonomi i det. Det å samarbeide med sivilforsvar, og få beredskapen på ett sted, det blir den beste løsningen, sier Randi Ransberg (Ap).

Høyres Simen Solbakken lanserte ideen om et «blålyshus», hvor man samler både politi, ambulanse og brannvesen på ett sted. 

– Denne tomta har vært diskutert i mange år, til forskjellige formål. Det er sannsynligvis en av de mest verdifulle tomtene i hele Aurskog-Høland, gitt den beliggenheten den har. Det kan knapt finnes et annet sted hvor du kommer det fortere ut på veien uansett hvor du skal. Ambulansen har tidligere ønsket seg bort fra der de er nå, så jeg synes vi skal henge på hvorvidt ambulansen kan flyttes til samme sted, og etter hvert skal også lensmannskontoret ha nye lokaler. Bør man vurdere om alle tre blålysetatene kunne ligge i Setskogveien 1, sier Solbakken.

Mer informasjon om planene finner du her, og her kan du se diskusjonen i formannskapet.

Krigen i Ukraina

Krigen i Ukraina får også ringvirkninger til vår kommune. I møtet ble det gitt nærmere informasjon, blant annet om beredskap for å kunne ta imot et større antall flyktninger.

Ordførerne i Moss, Våler, Vestby og Råde har 28. februar sendt ut en erklæring der de ønsker å markere, samtidig å gi et signal til verdenssamfunnet. De ønsker også å gi et signal til regjering og storting at vi er klare til å ta imot flyktninger og har bedt om støtte fra landets øvrige ordførere. Denne erklæringen har ordføreren støttet.

Klagesaker 

Formannskapet behandlet i tillegg blant annet fire klagesaker, en av dem på reguleringsplan for  Bjørkelangen sentrum, og en av dem for reguleringsplanen for Vikgården i Hemnes sentrum: 

 • Klage på vedtatt reguleringsplan for Bjørkelangen sentrum
 • Klage på vedtatt reguleringsplan for Vikgården, Hemnes
 • Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - godkjenning av allerede oppført veranda på eiendom 97/2/39
 • Klage på vedtak om innvilgelse av dispensasjon - godkjenning av fradeling av byggetomt på mindre enn 800 m2 fra eiendom 120/89

Hele møtet ser du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 21. mars. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 21.03.2022