PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Budsjett for fremtidens kommune

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 videreutvikler og fornyer tjenestetilbudet i Aurskog-Høland, slik at kommunen fortsatt er et godt sted å leve, bo og arbeide i.

– Vi vil styrke hjemmetjenesten, læremidler i skolen, boveiledning og hverdagsrehabilitering. Vi tenker grønt først og har satt av midler til å bli en ryddigere og renere kommune. Videre har vi styrket investeringsbudsjettet ved flere aktivitetsområder ute, vi tar i bruk flere roboter og moderne verktøy, og styrker informasjonssikkerheten, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Her er kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025.

Økonomiplanen for 2022-2025 er kommuneplanens fireårige handlingsprogram. Visjon, hovedmål og utvalgte satsningsområder fra FNs bærekraftsmål er grunnlag for de tiltak og investeringsprosjekter som foreslås i planen.

– Vi presenterer et faglig og økonomisk ansvarlig budsjett. Det skal bidra til en tjenesteutvikling som løser våre felles utfordringer og behov i årene som kommer. Vi vil fortsette arbeidet med å finne smarte løsninger for å frigjøre tid, slik at ansatte jobber enda tettere på innbyggerne. Arbeidet med å dreie fra reparerende tiltak til tidlig innsats fortsetter for full styrke i alle tjenesteområder.

Rustet for større investeringer

For å nå handlingsregelens resultatmål på sikt, viser beregninger at netto driftsresultat i 2022 bør være på minimum 2 prosent. Dersom kommunen fremover i perioden fra 2023 til 2025 skal oppnå dette, vil det være nødvendig med en større gjennomgang av kommunens drift.

Kommunen må tilpasse seg et lavere inntektsnivå, både på bakgrunn av bortfall av tidligere kommunereformstøtte og reduserte inntekter, og delvis underfinansiering av den nye barnevernsreformen.

Målet er å være rustet for større investeringer som ny skole og barnehage nord i kommunen, og etablering av nye omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes. Helt overordnet mener kommunedirektøren at det vil være avgjørende viktig at netto driftsresultat ikke svekkes i den videre politiske behandlingen av økonomiplanen.

Videre behandling

Økonomiplanen skal nå til politisk behandling. Budsjett og økonomiplan vil bli presentert først i råd og utvalg i midten av november, deretter i formannskapsmøte 29. november, og i til slutt i kommunestyret 13. desember. Behandlingen i formannskap og kommunestyre filmes, slik at kan du følge debatten live på Kommune-TV.   

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 10.11.2021