PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, og utjevner sosiale helseforskjeller. I tillegg handler det om å forebygge uhelse.

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne (Folkehelseloven, 2012).

Ulike faktorer som påvirker en person sine helse og det er derfor viktig at folkehelsearbeidet skjer i et tverrfaglig samarbeid.

Folkehelsemodell-med-logo-for-web-720x553px.png

Har du behov for hjelp eller noen å snakke med? 

Vi har i en lengere periode vært under en koronasituasjon, som på ulike måter påvirker personer sin hverdag.

Mange synes det er en vanskelig tid, og de som har det tøft fra før vil kanskje få det enda vanskeligere.

Da er det viktig å vite at det er hjelp å få og du kan finne mer informasjon her:

Telefon- og Chattetjenester

 

 

Folkehelsearbeid i Aurskog-Høland kommune

Kommunen arbeider strukturert etter folkehelseloven og skal arbeide systematisk, langsiktig og kunnskapsbasert med folkehelse.

Folkehelsearbeidet er tverrsektorielt og det er viktig med god samhandling på tvers av ulike sektorer og virksomheter, inkludert samarbeid med eksterne aktører.

Kommunen sin rolle innen folkehelsearbeidet kan skisseres slik:

  • skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen
  • skal bidra til utjevning av sosiale forskjeller i helse
  • skal fremme befolkningens folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting
  • skal bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negative innvirkning på helsen
  • skal gjennomføre tiltak med bakgrunn i oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som påvirker folkehelsen
Folkehelseplan

Etter kommunesammenslåing har kommunen to gjeldende planer for folkehelsearbeid. 

Kommunal planstrategi 2020-2024 ble vedtatt den 7. september 2020. Her er det forankret at det skal utarbeides ny kommunedelplan for folkehelse, og arbeidet startet i 2022. 

Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.

Det er utarbeidet en revidert handlingsplan for folkehelsearbeid 2020-2022, som er gjeldende frem til ny "kommunedelplan for folkehelsearbeid" foreligger. Denne finner du ved å klikke på bilde nedenfor:

handlingsplan for folkehelsearbeid 2020-2022_revidert.png

Se de gjeldene folkehelseplanene her:

Kommunedelplan for folkehelse 2017-2021 Aurskog-Høland kommune:

Plan for folkehelse og frivillighet 2018-2021 Rømskog kommune:

Mangfold, inkludering og likestilling

I Aurskog- Høland kommune skal innbyggerne føler seg inkludert og som en del av ett felleskap. 

Kommunen utarbeider en kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling, som skal være ferdig i løpet av 2022. 

Kommunedelplanen vil være ett verktøy i å oppnå våre mål om ett manfoldig, likestilt og inkluderende samfunn. 

Planprogrammet har vært på høring og ble vedtatt av kommunestyret 7. september 2020. Les denne ved å trykke på bilde nedenfor. 

 

planprogram mangfold, inkludering og likestilling.png

Utkast til kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn av Formannskapet den 13. juni. Høringsfrist er 30. september 2022.

Har du innspill kan disse sendes til postmottak@ahk.no eller på brev til: Aurskog- Høland kommune v/folkehelsekoordinator, rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Du kan lese dokumentet ved å trykke på bilde nedenfor:

Nyhetsbrev fra Helsedirektoratet - Folkehelsearbeid

Etter 2020 har Helsedirektoratet åpnet for at flere kan abbonere på nyhetsbrev om folkehelsearbeid. Trykk her, så kan du registrere deg for å motta informasjonen direkte på epost.

Et esempel på nyhetsbrev fra 2020, ser du nedenfor:

Nyhetsbrev 3_2020.png

Aktuelle rapporter og informasjonsmateriell:

Folkehelseprofil 2022 for Aurskog- Høland kommune:

bilde_folkehelseprofil 2022.png

Folkehelseprofil 2021 for Aurskog-Høland kommune:

folkehelseprofil 2021.png

Ungdata ungdomsskoleelever 2019:

Ungdata elever videregående skole 2019:

Hovedrapport ungdata 2019:

Ungdata på nett

Helsedirektoratet:

Folkehelsearbeid

Lovverk:

Folkehelseloven

Hva kan du selv gjøre for å bedre din egen helse

Det er mye du selv kan gjøre for å forebygge eller fremme din egen helse.

Hver enkelt har et betydelig ansvar for egen helse samt myndighet og innflytelse over eget liv. Dette vil bety at du selv har mulighet til å påvirke gjennom helsefremmende valg innenfor de områdene du som individ har kontroll på.

Se informasjon om noen utvalgte områder nedenfor:

 
Kosthold og ernæring

Sunn og variert mat er viktig for helse og trivsel. Sammen med fysisk aktivitet kan et riktig kosthold også redusere risikoen for utvikling av en rekke livsstilssykdommer. Les mer her.
I forhold til risiko for vektøkning og forekomst av overvekt er balansen mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke, og hvor mye du forbruker gjennom aktivitet avgjørende.

Fysisk aktivitet

Du kan selv oppsøke muligheter for å holde deg i fysisk aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for helse, livskvalitet og overskudd i hverdagen.

Voksne bør være fysisk aktive minst 150 minutter med moderat intensivitet hver uke og aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet.

Barn og ungdom bør være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag (moderat eller høy intensitet).

https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet kan du lese mer og få tips.


Søvn


Søvnvansker er blant de vanligste helseplagene i befolkningen og dårlig og/eller lite søvn kan påvirke din helse og livskvalitet. Her finner du mer informasjon om søvn og helse.


Psykisk helse


Psykisk helse handler om hvordan vi har det. Noen opplever psykiske plager og vi kan rammes i ulike faser av livet. Vi snakker her ikke om psykiske lidelser som er utenfor individets kontroll.

Her finner du artikler om ulike forhold som kan påvirke den psykiske helsen vår og tips om hvordan du kan forebygge.


Tannhelse


Det er viktig med gode rutiner for tannpuss for å unngå problemer med tenner som kan påvirke din helsetilstand.

Her finner du mer informasjon om tannhelse.


Seksuell helse


Blant personlige ressurser som påvirker vår helse og livskvalitet, er vår seksualitet og vårt forhold til denne. Seksualvaner som antall partnere og kondombruk i kombinasjon med testaktivitet, behandlingsetterlevelse og smitteoppsporing har betydning for forebygging av seksuelt overførbare sykdommer og uønsket graviditet og abort.

Her finner du noen artikler angående seksuell helse.


Rusmidler


Begrens eller unngå bruk av alkohol, tobakk og et overforbruk av vanedannende legemidler samt unngå bruk av prestasjonsfremmende dopingmidler og narkotiske stoffer.

Bruk av rusmidler og narkotiske stoffer vil kunne gi både umiddelbare og langsiktige helsemessige og sosiale skader (Eksempel på sosiale skader: tap av arbeid og inntekt, vold, ødelagte relasjoner til familie og venner og ekskludering fra sosiale arenaer).

Les mer om rusmidler og avhengighet her


Klima, helse og miljø


Passiv røyking eller fukt/mugg i huset kan bidra til dårlig inneklima og påvirke helsen din. Her kan du lese mer om inneklima.

 

 

Kontaktinformasjon:

Folkehelsekoordinator:

Anne Mette Brustuen

Telefon: 47 78 15 74

E-post: annemette.brustuen@ahk.no

 

 

Sist endret: 21.06.2022