PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva koster SFO?

Betalingen for opphold i SFO bestemmes av gjeldende satser og vedtekter for SFO, som er vedtatt av Kommunestyret.

I 2021 gjelder disse satsene:

Type plass Pris per måned
Fem dager per uke kr 3 106
Fire dager per uke kr 2 491
Tre dager per uke kr 1 876
Halv plass kr 1 569
To dager per uke kr 1 272
En dag per uke kr    657
Søskenmoderasjon

Når to eller flere søsken går i SFO, gis følgende søskenmoderasjon:

  • 25 % for første søsken
  • 50 % for andre søsken og flere
Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn

Fra 1. august 2020 er det innført en nasjonal ordning som skal sikre at ingen familier med elever på 1. og 2. trinn betaler mer enn seks prosent av inntekten sin for en SFO-plass.

Med dagens satser vil det være familier med samlet brutto inntekt under 569 434 kroner som kan søke om redusert foreldrebetaling. 

Det må søkes på eget skjema og dokumentasjon på inntekt på legges ved søknaden.

Dokumentasjon til søknad om redusert foreldrebetaling

Siste tilgjengelige skattemelding må legges ved søknaden. Denne viser husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt, som danner grunnlaget for beregning av foreldrebetalingen.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Hvis du eller din ektefelle/partner/samboer har varig nedgang i inntekt sammenlignet med siste skattemelding må annen relevant dokumentasjon sendes inn sammen med søknaden. Dette gjelder også dersom skattemelding ikke er mottatt, for eksempel på grunn av kort botid i landet.

Hvis et barn bor fast hos begge foreldrene skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilt behov 

Foreldre til elever på 5.-7. trinn med særskilt behov kan søke om å få SFO-plass dersom en faglig vurdering tilsier det. Foreldrene skal ikke betale for plassen. 

Kostpenger

Kostpenger kommer i tillegg til oppholdsbetalingen og inkluderer ett måltid per dag:

  • 4 - 5 dager per uke: 250 kroner per måned
  • 1 - 3 dager per uke: 140 kroner per måned

Det gis ingen moderasjon for kostpenger.

Betaling

Foreldrebetaling skjer etterskuddsvis med forfall den 20. i hver måned. Det er betalingsfri i juli. Det betales for hele dager per uke og fra den 1. i måneden, uavhengig av når i måneden eleven begynner. Manglende foreldrebetaling medfører oppsigelse av plassen.

 

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO/gratis kjernetid i barnehage:

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

 

Forskrift til opplæringslova

Sist endret: 11.01.2021