PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn som trenger ekstra støtte

Trenger barnet ditt hjelp, støtte og tilrettelegging, kan du ta kontakt med barnehagen for hjelp og veiledning.

Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uansett om barnet går i barnehage eller ikke. Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. 

Les mer om spesialpedagogisk hjelp i Utdanningsdirektoratets veileder.

Slik får du hjelp

Dersom barnet går i barnehage bør henvisningen fylles ut sammen med barnehagen. Du kan også bruke lenken nedenfor for å fylle ut egen henvisning. 

Henvisningen sendes til PPT for sakkyndig vurdering. Pedagogisk rapport fra barnehagen legges ved, i tillegg til eventuell annen dokumentasjon.  

PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Dersom barnet har behov for slik hjelp, inneholder vurderingen en anbefaling av tiltak og hva hjelpen skal bestå av.

Kommunen benytter vurderingen fra PPT som et utgangspunkt for vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Tiltakene gis av virksomhet "Pedagogisk fagteam barnehage" (virksomheten består av ansatte som yter spesialpedagogisk hjelp i alle barnehagene i kommunen.)

Søknadskjema og samtykkeskjema om taushetsplikt finner du her.

Krav til søker

Barnet må være i førskolealder og ha særlig behov for spesialpedagogisk hjelp. Er barnet i skolealder må du søke om spesialundervisning

Behandlingstid

Dersom et vedtak ikke kan fattes innen én måned etter at PP-tjenesten har mottatt henvendelsen, skal det gis et foreløpig svar. Da skal det informeres om hvorfor henvendelsen ikke kan behandles tidligere. Hvis mulig skal det også gis informasjon om når du kan regne med å få svar.
PP-tjenesten skal gi melding til skolen og skolen sender et foreløpig svar til foreldrene/eleven.

Hva får du

PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Pedagogisk fagteam barnehage fatter deretter enkeltvedtak som beskriver den pedagogiske hjelpen barnet skal få.

Klage

Foreldrene kan klage på avslag på søknad om spesialpedagogisk hjelp og på innholdet i vedtaket. Det er Fylkesmannen i Akershus som er klageinstans.

 

Se også egen side om PPT:

PP tjenesten

Sist endret: 26.11.2020