PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Logopedtjeneste

Vår logoped utreder og diagnostiserer vansker knyttet til språk, uttale, stemme, taleflyt og svelg hos barn, unge og voksne. Logopeden vurderer også behovet for videre oppfølging og baserer behandlingen på evidensbaserte tiltak. Dette kan være både individrettet behandling og veiledning av personale, foresatte eller pårørende. Logopedtilbudet i kommunen er i utgangspunktet et lavterskeltilbud.

Behandling hos privatpraktiserende logoped

Nåværende retningslinjer trådte i kraft 01.01.22. Disse er redegjort for på HELFOs hjemmesider om temaet. 

Helfos hjemmeside

Henvisning og behandling

Helfo yter stønad til logopedbehandling når det er behov for behandling av sykdom, skade eller lyte etter folketrygdlova §5-10.

Det er fastlege som sender henvisningen til privatpraktiserende logoped. med diagnosekode i henhold til ICPC-2 eller ICD-10. Deretter vurderer den privatpraktiserende logopeden om klienten oppfyller vilkårene for behandling. Du som klient behøver ikke å kontakte helfo og betaler ikke for behandling om logopeden har en avtale om direkte oppgjør med helfo. Du bestemmer selv hvilken logoped du ønsker å bruke.

Det er ikke lenger et krav om at klienten har innhentet et avslag fra kommunen før stønad til dekning av utgifter kan utbetales.

Reiseutgifter

Fra Rundskriv 5-10 om logoped/audiopedagog:

Hvis klienten ikke kan møte fram på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand, dekker kommunen reiseutgiftene for logopeden og audiopedagogen etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11-1 fjerde og femte ledd.

§4: Helsedirektoratet har ikke godkjent avtale om fast skysstillegg. Det er brukers bostedskommune som skal dekke reiseutgifter for privatpraktiserende logoped når bruker på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte opp på behandlingsstedet. Dersom logoped velger å reise hjem til bruker av andre årsaker, utløses ikke rett til skyssgodtgjørelse, reisetillegg eller hjemmebehandlingstillegg. Privatpraktiserende logoped må altså få en bekreftelse fra lege om at det er medisinsk nødvendig med hjemmebesøk før man sender refusjon for disse utgiftene til Aurskog-Høland kommune.

Informasjon om søknad til logoped

Logopedtjenesten i Aurskog-Høland er organisert under oppvekststab og pedagogisk tjeneste (80%) og helse og livsmestring (20%).  

Logoped mottar henvisninger fra spesialpedagog i barnehage, gjennom ressursteam i skoler, fra fastleger, sykehus/spesialisthelsetjeneste eller direkte på «søknadsskjema logoped». Utredningen av vanskene handler om å skaffe et best mulig bilde av klientens omgivelser og evner, og vil i noen tilfeller bygge på tidligere kartlegging og behandling av logoped, lege, PPT o.l. Deretter planlegges det om klienten har behov for direkte eller indirekte behandling.

Det er viktig at henvisende instans signerer og legger ved erklæring om samtykke til fritak for taushetsplikt. Uten dette kan ikke søknaden behandles.

Barn og unge

For barn og unge, har skole, barnehage og helsestasjon et ansvar for å fylle ut søknadsskjemaet til logoped sammen med foresatte. Ved henvisning fra skole, skal saken drøftes i ressursteam i forkant av henvisningen. Relevante tester (eks. NyaSit, Språk 6-16, Artikulasjonsprøven), kartlegginger og tidligere utprøvde tiltak skal legges ved søknaden. Ved mistanke om større uttalevansker må barnets hørsel testes i forkant av henvisningen for å utelukke en hørselsnedsettelse.

Ved henvisning angående R-lyd skal 'søknadsskjema R-lyd' fylles ut. Søknader for deltakelse på R-kurs må være i logopedens system før uke 33. R-kurs har oppstart uken etter høstferien, om kapasiteten i tjenesten tillater.

Det er viktig at henvisende instans signerer og legger ved 'erklæring om samtykke til fritak for taushetsplikt'. Uten dette kan ikke søknaden behandles.

Voksne

For voksne med behov for logopedisk utredning og behandling, kan søknadsskjemaet komme fra klienten selv, pårørende, eller som henvendelse direkte fra fastlege, sykehus, og spesialisthelsetjeneste. Det er viktig at tidligere kartlegginger og en epikrise legges ved søknaden. Logoped tar kontakt med henvisende instans dersom søknadsskjema mangler fra sykehus/spesialisthelsetjeneste, for å få nødvendig informasjon.

Det er viktig at henvisende instans også signerer og legger ved erklæring om samtykke til fritak for taushetsplikt. Uten dette kan ikke søknaden behandles.

Logopeden kan også komme på bestilling til ulike tjenester i kommunen som jobber med voksne (eks. tjenester til hjemmeboende og sykehjemstjenester) for kompetanseheving innen relevante logopediske emner, observasjoner av klienter og veiledning av personale.

Mange voksne har rett til logopedbehandling hos privatpraktiserende når det er behov for behandling av sykdom, skade eller lyte etter folketrygdlova §5-10. Se avsnitt om behandling hos privatpraktiserende logoped.

 

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjema til logoped i Aurskog-Høland kommune.

Søknadsskjema Logoped:

Søknadsskjema R-Lyd:

Samtykke 

Fritak for taushetsplikt.png

Sist endret: 03.11.2022