PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva er PP-Tjenesten?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal bidra til at barn, unge og voksne med spesielle behov får hjelp, slik at de sikres gode utviklingsmuligheter. Tjenesten støtter skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og tilrettelegging slik at opplæringen blir lagt best mulig til rette for alle. PPT arbeider også systemisk i forhold til klassemiljø og skoleutvikling.

Hvordan jobber PPT?

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering av behov for hjelp for barn i førskolealder, og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen og voksenopplæring på grunnskolens område.

Når elevene begynner på videregående skole, må henvendelser rettes fylkeskommunal PPT.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet ved:

  • Tidlig eller utsatt skolestart
  • Fritak fra opplæring
  • Tegnspråkopplæring/språkopplæring i symboler
  • Punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  • Søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
  • Søknad om inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på videregående trinn 1.
Hvem er PPT for?

PPT er for førskolebarn, barn og voksne. Du kan også be om hjelp til klasser eller grupper.

 

Utredning og oppfølging

Utredning handler om å skaffe seg et best mulig inntrykk av barnet og barnets omgivelser for å kunne uttale seg om hvordan man kan påvirke barnets læring for å få utvikling i ønsket retning.

Henvisningssamtale

Dette er en samtale med eleven, foreldrene, barnehagen og/eller skolen. Dersom andre instanser er i kontakt med barnet eller familien kan foreldrene bli bedt om å godkjenne at PPT får snakke med disse for å få mer informasjon om saken.

Kartlegging

På bakgrunn av henvisning og henvisningssamtalen vurderer PPT hvilke tester det kan være hensiktsmessig å gjennomføre. Det blir i de fleste sakene også gjennomført en observasjon i klasserommet og på skolen eller i barnehagen for å kartlegge barnets læringsbetingelser.

Rapporter og referater

PPT tester og skriver testrapport. Disse sendes foresatte og barnehagen eller skolen. Evneutredning sendes barnehage eller skole med samtykke fra foresatte. Barnehage og skole skriver også referater fra samarbeidsmøter.

Tilbakemelding

PPT innkaller til et møte der det gis tilbakemelding til foresatte og skole eller barnehage. PPT gir tilbakemelding på hva som kan være årsakene til vanskene og anbefaler tiltak. Om vanskene er sammensatte, kan PPT anbefale videre utredning, henvisning til spesialisthelsetjenesten eller andre kompetansesentre eller anbefale at andre kommunale instanser blir kontaktet for å hjelpe barnet/familien. Tilbud om spesialundervisning skal så langt som råd er formes ut i samarbeid med eleven og foreldrene til eleven, og det skal legges stor vekt på deres syn.

Sakkyndig vurdering

PPT skriver en sakkyndig vurdering der barnets vansker blir vurdert i henhold til Opplæringsloven. PPT kan anbefale spesialpedagogisk hjelp (barnehage) eller spesialundervisning (skole).

Om barnet/eleven får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, blir det ikke anbefalt spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Det blir imidlertid alltid gitt en anbefaling om tiltak i den sakkyndige vurderingen.

Med de avgrensningene som følger av reglene om taushetsplikt og § 19 i forvaltningsloven, har eleven eller foreldrene til eleven rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det blir gjort vedtak.

Vedtak

Styrerne i barnehagene og rektorene ved skolene fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp (barnehage) eller spesialundervisning (skole) på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen. Foreldrene har mulighet til å klage på vedtaket.

Videre arbeid

Når PPT konkluderer med at eleven har rett til spesialundervisning, utarbeider skolen i samarbeid med foreldrene IOP (Individuell Opplæringsplan). Denne baseres på rådene i den sakkyndige vurderingen/utredningen, de generelle overordnede opplæringsmålene og de tiltakene PPT har anbefalt.

IOP må angi innhold, omfang og organisering av spesialundervisningen. Kopi av IOP sendes PPT.

PPT deltar i møter som barnehagen, skolen eller andre samarbeidsinstanser kaller inn til. PPT kan gi råd og veiledning til foresatte. I henhold til Opplæringsloven § 5-7 skal spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder omfatte tilbud om foreldrerådgivning.

Dersom det ikke har vært kontakt i saken på ett år, avsluttes saken. Barnet/eleven kan henvises på nytt på et senere tidspunkt hvis det er behov for det.

 

Henvisning

For å få kontakt med PPT, kan du ringe Tlf.: 63 85 25 00 og be om å bli satt over til en ansatt i PP-tjenesten. Det kan i perioder være vanskelig å få tak i ansatte på telefonen. Vi oppfordrer deg derfor til å ta kontakt på e-post, vel og merke anonymt og uten sensitiv informasjon:

E-post: postmottak@ahk.no

Mer om henvisning og kontakt med PPT finner du her.

Sist endret: 03.03.2022