Gå til innhold Gå til navigasjon

Betaling av barnehageplass

Publisert:  Av: Merethe B. Haug

Det skal betales for barns opphold i barnehage ihht. de til enhver tid gjeldende satser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret.

Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Fra 1. januar 2017 er denne satt til kr. 2 730.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Iht. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal ingen familier betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Fra januar 2017 omfatter ordningen husholdninger med samlet inntekt under kr. 500 500.

I tillegg har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Denne ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt under kr. 417 000. For barnehageåret 2016/2017 vil ordningen gjelde barn født i 2011, 2012 og 2013 samt barn født i 2010 med utsatt skolestart.


Søknad og dokumentasjon 

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt og det må søkes til kommunen på fastsatt skjema.

Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen, men det kan søkes i løpet av året ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt eller ved oppstart i løpet av barnehageåret.

Siste tilgjengelige selvangivelse skal legges ved søknaden som dokumentasjon.
Unntaksvis kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Dette gjelder i tilfeller der søker ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet.
Dersom inntekten på selvangivelsen ikke gjenspeiler inntektssituasjonen slik den er inneværende år må annen relevant dokumentasjon på inntekt legges ved i tillegg til selvangivelsen.

Søknadsskjema finnes i menyen til høyre.  

Ordningene er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager og omfatter både kommunale og private barnehager. Du kan lese mer om ordningene her.